___

Oksana Mizerak, Yevgeniya Kononeko(assise), Erika, Lyubko Deresh, Anton Kouchnir, Bohdan Budny, Iryna

24 Mar 2013
Oksana Mizerak, Yevgeniya Kononeko(assise), Erika, Lyubko Deresh, Anton Kouchnir, Bohdan Budny, Iryna